0

Hoeveel procent vet mag een vrouw hebben

De journalist Harm Botje (1944) groeide op in het naburige eindhoven, waar zijn protestantse familie drie generaties eerder naartoe was verhuisd, en toch vond hij zichzelf bij de 'immigranten' horen, voor wie de stad een 'kolonie' was waar zij het voor het zeggen hadden. . Als katholieken onder elkaar voelden wij ons werkelijk een minder soort Nederland. Hoewel ik al vijftig jaar elders woon ben ik nog steeds verrast wanneer kranten uit de randstad melding maken van een brand of een verkeersongeluk in het Donkere zuiden: O, is dat ook nieuws voor jullie? . Tegelijk beluister ik tot vandaag de gretigheid waarmee noorderlingen het over Brabanders hebben, alsof dat ander volk. Ook voor de nederlandsche bank waakte lang tegen het roomsche gevaar. Op 6 november 1918 vroeg haar agentschap in leiden om twee bankbeambten, met als bijzondere kwaliteit. Ik moet hierbij onmiddellijk aantekenen dat ik vanwege mijn achtergrond nooit echt ben gediscrimineerd. Daar was natuurlijk ook geen enkele reden toe, immers, katholieken gedroegen zich over het algemeen braaf en hebben met hun industrieën een beslissende rol vervuld in de totstandkoming van de nationale welvaart. Mede dankzij roomse politici, behept met de solidariteitsgedachte uit Rerum novarum, is die welvaart ook aardig verdeeld geraakt. . Erkenning voor deze bijdragen hebben katholieken echter nooit gekregen; integendeel.

Gezond gedistilleerd - spirits

Als kosmopoliet kun je het nergens beter treffen, maar als je goed oplet zie je op het terras geen enkele moslim. Op het plein vertoeven wel veel moslims, de meesten in amodieuze klederdracht. Het rare is: zelfs hun kinderen, die zich vlakbij ons vermaken met waterstraaltjes die uit het plavuisel oprijzen, keuren ons geen blik waardig, alsof zij samen met hun ouders in een andere film meespelen. Ik weet dat ik deze moslims geen allochtonen zou moeten noemen, maar het zijn niet eens buitenlanders, zoals zij in een eerder stadium heetten; het zijn vreemdelingen. Uit mijn jeugd ken ik zo'n zelfde gespleten toestand, waar even weinig over werd gesproken gewichten als tegenwoordig gebeurt, hoewel de les die eruit getroken kon worden ook nu nog geldt. Waag van het ware geloof, anoniem schilderij, 17de eeuw. Rechts protestanten die een bijbel in de waagschaal hebben gelegd, links katholieken die kennelijk niet meer te bieden hebben dan aardse rijkdommen. Het eeuwenlange nederlandse schisma in een notendop. oorspronkelijk behoorde ik tot de roomsen, de papen, zoals mensen in het Westen zeggen - 'kattelieken' volgens zeeuwen en Friezen, en 'tofelemonen' volgens Amsterdammers. Met ruim veertig procent van de bevolking vormden wij in feite de grootste groepering van het land en toch stonden wij als minderheid te boek, want de god van Nederland was into calvijn. Gelet op de huidige tegemoetkomende, zelfs serviele houding van protestanten jegens moslims is dit misschien moeilijk voor te stellen, maar tot voor kort keken zij massaal op ons katholieken neer. En dat geschiedde vanaf zulke hoogte dat zelfs wanneer zij miniem in aantal waren, zoals in mijn geboortestad Helmond, zij nog steeds de boventoon voerden en zichzelf superieur achtten. Nee, ik overdrijf niet.

Sartre had het erover dat mensen op de wereld geworpen jeté zijn. Ik heb in die opvatting nooit veel gezien, totdat ik me met de huidige tijd ging bezighouden. Een reële terugval in beschaving is mijns inziens dat openlijk beleden antisemitisme, homohaat en mysogenie weer gangbaar zijn geworden - nota bene een inbreng van moslims die omgekeerd van anderen verdraagzaamheid eisen. . Anno 2014 blijkt Nederland zelfs honderden jihadisten aan is te hebben geleverd. Voor wie er omheen wil draaien: jihadisten mogen opereren als lone wolfs maar zijn in wezen ketelmuzikanten, padjongens, die in de ogen van een substantiële achterban een heldenrol willen vervullen. Het is een grof schandaal dat onze islamitische gemeenschap zulke krankzinnige beulen heeft voortgebracht. Eerlijk gezegd heb ik nooit begrepen waarom het multiculturalisme überhaupt propagandisten kende. Uit eigen ervaring weet ik dat wanneer het in een pluriforme samenleving goed gaat, het altijd beperkt goed gaat. Het toeval wil dat ik 's zomers regelmatig op een terras het Amsterdamse mercatorplein kom, onder de slanke bakstenen torens van Berlage. Ogenschijnlijk hangt daar een vrolijke en internationale atmosfeer. Aan de tafeltjes genieten mensen uit de hele wereld van, jawel, gerechten uit de hele wereld. .

Peter van Fulpen leuth

Multi-etniciteit is daarom op zichzelf niet iets om na te streven. Het is al heel wat als niemand er last van heeft. . saaiheid is volgens mij zelfs het maximaal haalbare; meer zit er niet. Onze versie van zo'n samenleving ervaar ik intussen zeker niet als idyllisch. . Steden als Amsterdam, rotterdam en Den haag, die zichzelf prijzen om het aantal nationaliteiten dat zij herbergen, zijn een toevluchtsoord geworden voor provincialen uit de hele wereld, getuige de talloze immigranten in klederdracht. . Let wel, juist Nederlandse stadsbewoners keken altijd enorm neer op landgenoten uit de provincie, omdat die benepen en ongevormd waren, maar zij bezitten nu directe buren die dat veel erger hardloop zijn. Omdat het - zie de zwartepietendiscussie - niettemin in de randstad bon ton blijft om neer te kijken op de rest van Nederland, zeg ik het nog maar een keer: de echte stommerds wonen tegenwoordig in de steden. Wijlen Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, de agitatie die sinds enige decennia in het land heerst, is er eveneens een uitvloeisel van. Zou de wetenschappelijke raad voor het Regeringsbeleid zich ooit mede-verantwoordelijk voelen voor het middelpuntvliedende populisme ter rechter- en linkerzijde van onze tijd? . Of voor de politieke moorden op Pim Fortuin en Theo van Gogh, nadat wij maar liefst driehonderd jaar van zulke excessen verschoond waren gebleven? .

Zelf zou ik daarom de term 'multi-etnisch' prefereren. Maar ik vermoed dat de wetenschappelijke raad vreesde dat die term op een veto van de politiek zou stuiten, want een land op verdeeldheid organiseren is natuurlijk geen gelukkige greep. Borduurmodel met verdwijnende klederdrachten in enkele plattelandsgemeenten. Voor levende klederdracht moet men tegenwoordig in de nederlandse steden zijn. bovendien biedt 'multicutureel' meer gelegenheid tot verdoezeling en geestelijke massage. Zo bestond er enige tijd een Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, genaamd Forum - ik ben er zelf ooit geweest en werd toen als outsider weggekeken (wat me trouwens ook overkwam bij de voorloper van het Ninsee, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en -Erfenis). . Forum moest zich bezighouden met integratieproblemen van minderheden, waardoor je je als buitenstaander afvroeg waarom dat niet gewoon in de naam werd vermeld. . De medewerkers konden op die manier echter een eigen agenda volgen en die problemen voorstellen als louter veroorzaakt door Wit Nederland. Het is heel goed dat in 2015 de gulle overheidssteun staakte. Los van de woordkeus, je hoeft geen historicus te zijn om te weten dat multi-etnische samenlevingen met hevige geweldsexplosies te maken kunnen krijgen, soms na eeuwen van ogenschijnlijke rust en onderlinge verdraagzaamheid.

De elektrische velomobiel: bijna even snel als de auto

Dat vrouwen het zwakke geslacht vormen, dat bij jongens (of zelfs bij meisjes) besnijdenis geboden is, dat je dieren ritueel moet slachten - het zijn inzichten die in godsdienstige kringen voortwoekeren, hoewel de onzinnigheid ervan allang is aangetoond. Voor hindoes die geen runderen eten omdat ze 'heilig' zijn, kan ik nog wel sympathie opbrengen, maar joden en moslims die varkens onrein achten, vind ik, ja, ongeloofwaardig. In weerwil van wat mensen denken zijn tradities ook allerminst onontkoombaar. . In tijden van nood maalt niemand erom en nieuwe inzichten kunnen tot wezenlijke wijzigingen voeren. . Neem de oorspronkelijke joodse besnijdenistechniek metzitzah b'peh, waarbij de mohel het opwellende bloed met zijn eigen lippen wegzoog. Zonder bemoeienis van derden is die techniek eind negentiende eeuw verlaten, toen de ziektekiemtheorie van louis Pasteur en de antisepsis van Lord Lister bekend raakten. Dit neemt niet weg dat er ook in het huidige aidstijdperk nog mohels bestaan die de blood sucking circumcision toepassen; men raadplege hiervoor internet. Het begrip multiculturele samenleving roept bij mij evenmin romantische gevoelens. . Met veel goede wil zou je de internationale keuken en mode multicultureel kunnen noemen, maar daarin houden westerlingen het heft in handen. . Op maag andere terreinen suggereert het begrip een eenheid in verscheidenheid die er juist niet.

De multiculturele samenleving is sinds haar proclamatie in 1979 al herhaaldelijk doodverklaard maar leeft als ideaal nog steeds, helaas. . Laat ik als onafhankelijk cultureel antropoloog er het volgende over zeggen. Oud West, Thuis Best, deel van tegeltableau door Arno coenen, aangekocht als 'multicultureel kunstwerk' door het Amsterdam Museum. Nederland, land van kickboksers. oud-premier Wim kok heeft het onzalige begrip patriotisme van stal gehaald om de onuitroeibare liefde voor het vaderland een plaats te gunnen. Ik ben geen patriot, en zeker geen nationalist maar wel een chauvinist. . Zonder me in oranje te hullen, geldt voor mij: Hup, holland, hup ( met daarachter de bede: laat de leeuw niet in z'n hempie staan). Mijn chauvinisme betreft onze industriële geschiedenis, onze schilder- en bouwkunst, de huidige staat van het land en, vrij kinderlijk: prestaties van om het even welke landgenoot. Tradities vallen buiten dit bereik; ik heb me daar ook nooit in verdiept omwille van hun behoud. Tradities worden dikwijls verzonnen of opnieuw uitgevonden en veranderen op onderdelen voortdurend, waarmee ze net dat aspect verliezen dat tot hun benaming leidt. En als ze inderdaad eeuwenoud kind zijn dan bieden ze veelal een vrijbrief voor atavistische denkbeelden.

GeenStijl: Gendarme beltrame, held van Frankrijk

Trouwens, léft de Europese droom eigenlijk nog? Het is niet eens zo erg dat Bulgaren en straks misschien zelfs Turken tot de Unie behoren, het erge is dat de Britten eruit stappen, uitgerekend degenen met wie nederlanders het nauwst verwant zijn. . In Brussel schijnt men het niet te beseffen, maar sindsdien klinkt haar propaganda als derderangs poeha. Ik zou zeggen: onze samenleving is westers. Ik voel me ook echt een westerling, een trans-atlanticus. En bij uitbreiding: iemand die voortkomt uit, zoals dat tegenwoordig heet, de joods-christelijke levenssfeer. . die sfeer is mondiaal verspreid geraakt maar inmiddels verregaand gemoderniseerd en geseculariseerd. Strouken negeert dit laatste facet; zij keert terug naar iets dat niet meer bestaat en probeert westerlingen terloops nog een extra godsdienst aan te praten, terwijl deconfessionalisering sinds jaren de overheersende trend vormt. . Voor wie meent dat folklore alleen zaken uit het verleden betreft, kennelijk valt er ook een toekomstperspectief van te brouwen. Los hiervan: is het niet ongelofelijk dat een functionaris van de nederlandse regering zo'n dieet opvatting verkondigt?

Ineke strouken, lange tijd directeur van het Instituut voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, leverde hiervoor een psychologische rechtvaardiging. Sprekend namens de regering, want daaraan is haar instituut onderhorig, beweerde zij dat kaartjes tradities mensen een identiteit verschaffen, die kan helpen bij hun integratie. . Hierbij dringt zich onmiddellijk de vraag op: integratie in wat? . Ooit sprak strouken de hoop uit dat Nederland op den duur een cultuur zal krijgen. Is dat wel een blijde boodschap? Iconische voorstellingen van de multiculturele samenleving zijn altijd folkloristisch én disproportioneel wat betreft de bevolkingsgroepen. Avater van Amber, er bestaan diverse visies op onze samenleving. . Onze elites hameren erop dat wij Europeanen zijn, met Brussel als ons aller hoofdstad. Zelf heb ik deze europese nationbuilding van meet afaan als gekunsteld beschouwd. Een Europese Unie kan nooit meer worden dan een super België, een België tot de zoveelste macht, dus nog krakkemikkiger dan het voorbeeld. Politici, diplomaten, ambtenaren, lobbyisten en consulenten likken hun baard af bij zo'n instelling, maar de gewone burger berekent slechts zijn belang. .

Mannen vrouwen verschillen zowel geestelijke als

Multiculti 'identity politics zijn een zero sum-game.´, sietske bergsma 'if you can't make it here, you can't make it anywhere.' (vrij naar, new York, new York multicultureel is multi-etnisch, alsof het om een blijde boodschap ging verkondigde in 1979 de wetenschappelijk raad voor het Regeringsbeleid: 'nederland is een. Dit moet een vroeg voorbeeld van framing zijn geweest, want de Amerikaanse socioloog Erving Goffman had die manipulatietechniek zojuist onthuld. Maar wat hadden de leden van die raad ermee voor? . Wilden zij Nederland beter, boeiender, rijker, gezelliger maken? Wilden zij nieuwkomers een warm training welkom bieden? Idealisme zal bij hen zeker hebben voorgezeten. Eerder immers hadden Engeland en Zweden de multiculturele samenleving uitgeroepen; in Engeland gebeurde dat begrijperlijkerwijs met het oog op de gemenebest, maar in Zweden woonden toen bij wijze van spreken alleen nog diplomaten uit het buitenland. Dit idealisme had in de praktijk grote gevolgen. Gefaciliteerd door rivieren aan subsidies mochten immigranten voortaan hun eigenheid bewaren in plaats van zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving, wat altijd de overlevingstactiek van nieuwkomers was geweest. In wezen moest die omgeving zich dus aan hen aanpassen. .

Hoeveel procent vet mag een vrouw hebben
Rated 4/5 based on 626 reviews
SHARE

Yrucor, Sun, May, 06, 2018

De verschijnselen komen vooral voor in een reactie op het plotseling dalen van de temperatuur. Het Syndroom van raynaud is onder andere zichtbaar in de vingers. Bijvoorbeeld, als iemand naar buiten gaat uit een warm huis op een koude dag.

Epafe, Sun, May, 06, 2018

Vaatkramp en het Syndroom van raynaud ontstaan door het plotseling samentrekken van de spiertjes in de bloedvatwand. Door deze vaatkrampen vernauwt het bloedvat en raakt de bloedstroom belemmerd. Je ziet het vooral op uiteinden van ledematen.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: